Liittymisinfo

Vesilaitoksen PM talon rakentajille

Liite rakennuslupaa varten

Rakentajan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä vesilaitokseen ennen rakentamista turvatakseen tulevan veden saantinsa. Anomus tulee olla tehty ennen rakennusluvan hakemista. Uuden kiinteistön liittymisestä tehdään kirjallinen sopimus. ja sen tulee olla vesilaitoksella ennen kuin liittyminen tehdään. Liittyminen tapahtuu lain ”Vesihuoltolaki 2001/119” mukaan, joka astui voimaan marraskuussa 2001 ja pätee myös vesilaitoksen omiin ”yleisiin toimitus- ja sopimusehtoihin”. Alla kuvataan lyhyesti yleisiä ehtoja koskien vesiliittymistä, rakentamista ja kiinteistön vesiliittymän huoltoa.

Talousvesijohto suojaputkessa

Suojaputken pitää olla taipuvaa materiaalia, sisähalkaisijaltaan vähintään 40 mm tai paineputken halkaisija n. +10 mm. Taivutuksen on oltava säteeltään n. 1,5 metriä, jotta paineputki voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Vesijohtojärjestelmä ja vesimittarin paikka tulee suunnitella ja rakentaa Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiden mukaan.

Tilassa, jossa vesimittari sijaitsee, tulee olla viemäri. Se voi olla esim. pannuhuone, pesuhuone, autotalli, tai vastaava.

Yleistä vesiliittymään liittyen

Vesiliittymäanomuksessa tulee olla mukana suunnitelmakartta 1:500, johon on merkitty talon paikka tontilla, sekä tulevan vesimittarin paikka.

Talotontin liittymästä pääliittymään yhdistämiset ja muut työt tekee vain vesilaitoksen henkilökunta.

Tontin omistaja järjestää itse kaivaustyöt tontilleen sekä asentaa johdot ojan pohjalle aina vesimittarille asti vesilaitoksen ohjeiden mukaan.

Vesimittarin asentaa vesilaitoksen henkilökunta.

Vesiliittymän osat, sekä itse vesimittari kuuluvat liittymispakettiin, jonka saa vesilaitokselta.

Tontilta lähtevän johdon tulee olla niin syvällä, että pakkanen ei pääse sitä vaurioittamaan. Teiden alla vähintään 2,2m ja muuten vähintään 1,7m.

Ainoastaan asiantunteva LVI-asentaja saa suunnitella ja asentaa liittymät rakennukseen.

Tilaajan tulee hankkia suojaputki sille osaa johtoa, joka kulkee hänen talonsa alla, jotta johto pystytään tarpeen vaatiessa vaihtamaan.

Vesimittarille pitää varata tarpeeksi tilava, erillinen paikka, jossa on viemäri sekä jatkuva lämmitys

Liitäntätöiden ja vesimittarin yhdistämisen toimitusaika tilaamisesta on keskimäärin 2-5 päivää.

Liittymishakemus

Halutessasi kiinteistösi kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon sinun pitää täyttää liittymiskaavake. anslutningsblankett.

Anslutning till verkets vatten- och avloppsledningssystem

Allmänt

Lain mukaan kiinteistön omistajan velvollisuus on liittää vesipalvelut paikkakunnalla olevaan vesipalvelujärjestelmään, runkoverkkoon. Myös vesipalvelualueen ulkopuolella oleva kiinteistö voi liittyä halutessaan läheiseen järjestelmään. Vesilaitoksen hallitus käsittelee jokaisen anomuksen ja miettii erikseen jokaisen mahdollisuudet. Lähempiä tietoja on yleisissä toimitus- ja sopimusehdoissa. Vesihuolto on suunniteltu toiminta-alueellemme ja koostuu runkoverkosta ja palveluverkosta, joita yrityksemme huoltaa, ja joista se on vastuussa. Vesijohtojärjestelmän toiminta-alue kattaa n. 100 m etäisyydelle Närpiön osakeyhtiön rakentamasta päävesijohdosta. Viemärijärjestelmä on nähtävillä konttorissamme olevissa kartoissa. Karttoja voi katsella myös tästä linkistä:

Pjelax och centrumområdet
Västra Närpes
Yttermark och Övermark
Pörtom

Liittymissopimus

1. Kun suunnitellaan talon rakentamista, pitää heti alussa ottaa selvää voidaanko tontille saada tarvittava vesi- ja viemärijärjestelmä, jos se sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella.

2. Liittymissopimushakemus tulee lähettää vesipalvelulaitoksellemme viimeistään samoihin aikoihin, kun rakennuslupaa haetaan. Hakemukseen lisätään piirustukset tontin pohjasta asteikolla 1:500 ja talon paikasta sekä talon pohjapiirustus asteikolla 1:100. Suunnitelmista tulee myös näkyä tontille vievät sisäänkulkutiet. Ilmoitamme hakemuksen tuloksesta heti rakennustarkastuslautakunnalle rakennusluvan käsittelyä varten.

3. Jo olemassa oleviin rakennuksiin tehdään myös vastaavanlainen hakemus piirustuksineen.

4. Ennen vesiliittymän käyttöönottoa tulee asiakkaan allekirjoittaa liittymissopimus. Sopimuksessa vahvistetaan liittymiskohta ja viemärin johdon eri korkeudet. Sopimus voidaan tehdä ainoastaan kiinteistön omistajan kanssa. Omistusoikeus pitää tarvittaessa voida näyttää toteen. Jos kiinteistön käytössä, tai omistussuhteissa tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava vesiosakeyhtiölle. Jos käyttöaste muuttuu enemmän kuin 10%, tai seuraavaan suuruusluokkaan, täytyy asiakkaan tehdä uusi liittymissopimus. Tällöin liittymissopimuksessa on mukana lisämaksu.

5. Sopimusmaksu lasketaan kiinteistön kerrospinta-alan mukaan, lukuunottamatta pientaloja ja vapaa-ajan taloja, jotka on jaettu ryhmiin suuruuden mukaan. Pientalot on jaettu kolmeen ryhmään pinta-alansa mukaan seuraavasti: <100m2, 100-200m2 ja yli 200m2. Vapaa-ajan talot kuuluvat minimiliittymämaksuun. Muille kiinteistöille lasketaan liittymämaksu käytössämme olevan kaavan mukaan. Käyttömaksu ei sisällä ALVia ja on siirrettävissä uudelle omistajalle. Se on myös saatavissa takaisin, jos liittymän käyttö on lopetettu. Summa, joka maksetaan takaisin, on jo maksettu lasku käytön lopettamisen jälkeen, sekä mahdolliset asiakkaalle aiheutuneet kulut liittymän lopettamisesta.

6. Jos liittymissopimus halutaan siirtää uudelle omistajalle, pitää tehdä kirjallinen luovutus. Liittymissopimusta uuden omistajan kanssa ei voida tehdä ennen kuin edellinen omistaja on maksanut kaikki vanhat laskunsa.

7. Jos kiinteistön omistaja jättää kiinteistönsä liittymän käyttämättä, laskutetaan häneltä kuitenkin perusmaksu ja minimiveloitus niin kauan kuin kiinteistö on liitettynä vesilaitoksen johtojärjestelmään. Jos haluaa vapautua vuosimaksuista tulee tontilta kulkevat johdot irrottaa vesihuoltojärjestelmästämme. Kiinteistön omistaja vastaa kaikista irrottamisesta koituvista kustannuksista. Kiinteistö, joka on irrotettu vesihuoltojärjestelmästä voidaan veloituksetta yhdistää järjestelmään uudelleen, jos irrottamisesta on kulunut vähemmän kuin kymmenen vuotta.

Johdot tontin alueella

Kiinteistönomistajan johtojärjestelmä koostuu tontilla olevasta johdosta vesimittarin ja pääjohdon liittymiskohdan välillä. Liittymiskohta on paikka, jossa johdot on liitetty vesihuoltojärjestelmäämme. Kohdan tulee olla korkeintaan 20 metrin päässä tontin rajalta kaavoitetulla alueella, tai korkeintaan 100 metrin päässä rakennuksesta / pumppuasemasta, jota vesiosakeyhtiömme käyttää.

Jos vesiosakeyhtiömme pääjohto on kauempana liittymän hakijan tontilta, voi yrityksemme tarvittaessa päättää runkoverkoston laajentamisesta alueella. Erityistapauksissa voi kiinteistö saada johdot pidemmälle kuin 100 m päähän pumppuasemasta.

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen ja huolto kuuluvat aina asiakkaalle. Kiinteistön omistaja suunnittelee johtojen paikan. Suunnitelman tulee olla vesiosakeyhtiömme hyväksymä ennen kaivuutöiden aloittamista. Asiakas maksaa johtojen yhdistämisen ja vesimittarin asentamisen. Ojaa, jossa johto on, ei saa peittää ennen kuin tarkastajamme on hyväksynyt liitännät ja asennuksen.

Liittymän hakija hankkii tiedot maan alla olevista johdoista, tarpeelliset kaivuu- ym. luvat. Kaivuualue tontille pitää tasoittaa samanlaiseksi kuin ennen kaivamisen aloittamista.
Katso esimerkkipiirrosta, jossa on johdot tontilta / liittymäkohta.

Kuva

Tontin vesijohto

Yhtiöllämme on olemassa perushinnat johdolle <63mm, joka tuo kotitalouden käyttökäyttöveden, sekä johdolle, joka kuljettaa veden huoltorakennuksiin. Liittymispaketissa on mukana kaikki tarpeellinen materiaali sekä vesimittarin asennus. Kiinteistön omistaja maksaa kaikki maan korjaustyöt liitäntätöiden jälkeen. Tilaajan tulee hankkia paikalle traktori ja työmiehet tarvittavine koneineen, jotta liittymistyöt saadaan sujuvasti tehtyä. Jos kaikkia liittymiseen kuuluvia töitä ei saada kerralla tehtyä, joudumme veloittamaan työstä seuraavalla kerralla tuntikorvauksen mukaan. Ylimääräiset asennustyöt, odotusajat ja materiaali laskutetaan asiakkaalle voimassa olevan maksuluokan mukaan. Jos tontille halutaan paksumpaa johtoa kuin asiakaspakettiimme kuuluu, veloitamme johdosta sen markkinahinnan.

Tontin viemäriputket

Viemäriputki talosta / huoltorakennuksesta voi olla joko putki, joka kuljettaa jäteveden laitoksemme yhteyskaivoon, tai paineputki, joka kuljettaa likaveden tonttikaivosta esim. pumppuasemalle. Viemäriputkien tulee olla tyyppitarkastettuja ja lujuusluokkaa SN8 muhvilla. Valmiiden kiinteistöjen osalta pätevät samat vaatimukset. Joissakin tapauksissa voimme joustaa, jos esim. betoniputket ovat hyvässä kunnossa. Ennen ojien peittämistä vesihuoltolaitoksemme tarkastaja käy hyväksymässä, että kaikki putket, liittymiskohdat ja asennukset on oikein tehty.

Paineputkiliittymä tehdään, jos ei ole mahdollista käyttää tavallista putkea, joka johtaisi yhteiseen kokoamiskaivoon. Tällöin harkitaan voidaanko esim. alueella olevien kiinteistöjen yhteistyönä hankkia sinne yhteiskäyttöön pumppuasema. Asema tulee rakentaa lähelle ajoväylää, mieluiten korkeintaan 10m päähän tiestä, jotta kuorma-auto pääsee paikalle. Näin tulevaisuudessa on mahdollista myös tehdä korjaus- ja huoltotyöt helposti. Kiinteistöt ovat eri etäisyyksillä pumpusta, mutta kustannuksia laskettaessa tasataan kulut käyttäjien kesken. Pyrimme siihen, että viemärijärjestelmä ei kuitenkaan kenenkään kohdalla olisi kauempana kuin100 metriä.

Sähkö pumppuasemalle otetaan jostakin ryhmään kuuluvasta kiinteistöstä. Sähkön kulutus lasketaan pumpun sähkömittarista. Osakeyhtiömme korvaa sähkölaskussa ylimääräisen kulutuksen sille kiinteistölle, josta pumppu saa sähkönsä. Jos ryhmä ei päädy yhteiseen ratkaisuun pumppuaseman paikasta, joudumme laskuttamaan jokaiselta erikseen kaikki tarvittavat kulut. Tämä tarkoittaa myös myöhempinä vuosina huoltoja, tarkistuksia ja muita töitä. Ryhmänä kiinteistöt vastaavat yhdessä pumppuaseman toiminnan valvonnasta ja puhdistamisesta. Vesilaitos vastaa pumpun teknisestä toimivuudesta ja käy tekemässä huollon n. 300 käyttötunnin välein. Lähempää tietoa asennuksesta ja huollosta saa Närpes Vatten Ab:ltä.

Jos ryhmä on jättänyt huolehtimatta pumppuaseman puhdistamisen, niin että pumppu, tai sen varusteet vahingoittuvat, lähetämme laskun korjauksista ryhmälle.

Pumppaamojen huolto

Etukäteen rakennettu putki tontin rajalle.
Joillekin pientaloalueille on voitu jo rakentaa valmiiksi putket tonttien rajoille, kun on tehty runkojärjestelmä. Näissä tapauksissa työ peritään tontin omistajilta liittymän allekirjoittamisen jälkeen.

Putkien asentamisen tilaaminen tontille pitää tehdä vähintään viikko ennen suunniteltua asennusta.

Putkien arvioitu keski-ikä oi vaihdella 20 ja 50 vuoden välillä riippuen materiaalivalinnoista, rakennustavasta ja maaperän olosuhteista. Putkien vaihtoa joudutaan harkitsemaan, jos on esim. tapahtunut vuoto, tai vesilaitos rakentaa uutta vesihuoltojärjestelmää lähelle kiinteistöä. Kiinteistön omistaja vastaa kuluista omalta tontiltaan liittymäpaikalle. Jos vesilaitos muuttaa, tai korjaa päärunkojärjestelmää siinä olevien vikojen, tai kulumien vuoksi, kustannukset maksavat kiinteistöjen omistajat. Jos kiinteistön omistaja haluaa samaan aikaan korjauttaa, tai uusia putket myös omalle tontilleen, pitää hänen ottaa yhteyttä Närpes Vatten Ab:hen ja tehdä sopimus työstä.

Putkien iästä riippuu, kuinka paljon vesilaitos osallistuu uusimiskustannuksiin. (uudet säännöt alkaen 1.7.2016):


Liittymäjohdon ikä
VesilaitosTilaaja
0 – 20 v100%0%
20 – 30 v70%30%
30 – 40 v40%60%
Över 40 v0%100%

Sopimusehdot