Avtalsvillkor

Allmänt

§ 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller nagon annan som ingär avtal med vattentjänstverket (nedanverket)
Den som anluter sig är en kund som är ägare eller med ägaren jämförbar innehavare tillen fastighet som skallanslutas eller har anslutitstill verket. Den som ansluter sig kan o c k s a vara förvärvare som inträtt som avtalspart i samband med byte av ägare eller innehavare som kan jämföras med fatsighetsägare.
Fastighetsinnehavaren eller annan part (härefter fastighetsinnehavare) är en kund som med stöd av jordlegoavtal eller hyresavtal för bostads- lägenhet innehar en fastight eller byggnad som anslutits till verkets ledningsnät, t.ex. som huvudhyresgäst ien industri- eller bostadsfastighet som ägs a vden anslutna parten.

§ 2 Avtalsparterna förbinder sig att iaktta dessa avtalsvillkor, verkets gällande allmänna villkor för vattentjänster och verkets taxa eller prislista samt servicetaxa för särskilda avgifter.

§ 3 För en fastighet med ett gällande anslutningsavtal skall det ocksa finnas ett gällande bruksavtal. Samtidigt som anslutningsavtalet ingas skall den som anslutersig ingä ett bruksavtal medverket.

§ 4 Verket kan inga bruksavtal ocksä med fastighetsinnehavaren, om den anslutna ger sitt skriftliga samtycke till detta, och om verket inte har u t e s t e n d e fordringar som gäller förfallna avgifter p áden anslutna. Dess- utom skall fastighetens anslutningsavgift vara betald.

§ 5Kunden ansvararföratt sadana avgifter som anses i§ 2 betalas till v e r k e t .
Den som ansluter sig ansvararför anslutnings-, grund-, och bruks-avgifterna. Om verket haringätt ett bruksavtal med fastighetsinnehavaren ansvarar den anslutna för anslutningsavgiften, och den innehavare som ingätt ett bruksavtal med verket ansvarar för grund- och bruksavgifterna, om inte nâgot annat avalas. Den anslutna ansvarar ocksa för eventuella avgifter för tilläggsanslutningar enligt taxan eller prislistan.

§ 6 När kunden har rätt att säga upp sitt avtal eller avbryta tjänsten skall han ge en skriftlig uppsägning minst t v veckor före den tidpunkt dà han vill att avtalet upphör att gälla eller tjänsten bryts
Anslutning av en fastighet

§ 7 Fastigheten ansluts till verkets vattenledning och/eller avlopp och/eller dagvattenavlopp enligt vad som anges i avalet.
Förbindelsepunkten för tomtvattenledningen,förbindelsepunkternac h höjdlägena för tomtavloppen, placeringen av tomtavloppen inklusive anordningar, nivan pá vattentrycket vid förbindelsepunkten samt de uppdämningshöjder som bestämts för fastighetens avlopp och dag- vattenavlopp framgar av de ritningar/den ansökan/det utlätande som bifogas detta avtal.

§ 8 Innan fastighetens vatten- och avloppsanordningar (fva-anordningar) installeras skall planerna för dessatill den del de gäller verket presenteras för och granskas av verket. I planerna skall de ritningar som anges i detta avtal ingá.

§9 Eventuell leverans av vatten och avledande av avloppsvatten under byggtiden samt faktureringen för dessa tjänster avtalas separat.

§10 Den som ansluter sig sköter och str för kostnaderna för byggande, underhall och förnyande a tomtvattenledningen och tomtavlopps- ledningarna samt tillhörandejordbyggnadsarbeten.
Tomtvattenledningen anskaffas och installeras av den som ansluter sig eller verket pa bekostnad avden som anslutersig. Om den som ansluter sig anskaffar och installerar tomtvattenledningen bestämmer och god- känner verket ledningens material, storlek och placering. Anslutnings- arbetet utförs alltid av verket.
Verket fakturerar den som ansluter sig för anskaffningar, installationer och arbete enligt verkets taxa eller prislista
Den som ansluter sig förbinder sig att laktta verkets anvisningar vid byggande av tomtledningar och vid anskafining och installation av tomt- vattenledningar samt tillhörande jordbyggnadsarbete

§ 11 Den anslutna meddelar skriftligt verket omöverlatelse av fastigheten. Den anslutna förbinder sig att i överlatelsebrevet inkludera ett villkor om att den anslutnas avtal överláts till förvärvaren och denna förbinder sig att iaktta alla villkor i avtalet.
Förvärvaren blir avtalspartefter det att verket har godkänt överlätelsen av avtalet. Verket meddelar förvärvaren när avalsöverlätelsen godkänts. För att överlátelsen av avtalet skall godkännas, krävs at anslutningsavgiften är betald och att de övriga avalsvillkoren har uppfyllts eller att den nya anslutaren uttryckligen har patagit sig ansvaret för dessa skyldigheter. I annat fall betraktas den som övertar avtalet som en ny anslutare, med vilken ett nytt anslutnings- och bruksavtal skall ingäs och av vilken an- slutningsavgift tas ut.
Med överlátelse av fastighet avsesi denna punkt ett sadant arrangemang som leder till att fastighetsägaren eller enjämförbar innehavare byts ut.

§ 11 b Anslutningsavgift, för anslutningöppnad efter 01 04 2004, tillhör den specifika tillkopplade fastigheten för vilken avtal görs. Denna kan âterbetalas med avdrag för kostnader orsakad av anslutningens bort. koppling o.dyl. utan indexförändring eller räntor, när anslutningsavtalet för fastigheten upphör att gälla. Tidigare gjorda anslutningar förblir oâterbetalbara.
A n ä n d n i n g och leverans av tjanster

§ 12 Verket levererar hushällsvatten till kunden och/eller mottar kundens avloppsvatten fran bosättning eller annat avloppsvatten och/eller dagvatten ochdräneringsvatten av motsvarande kvalitet ienlight med detta avtal och verkets allmänna leveransvillkor.

§ 13 Om inget annat avtalas meddelar kunden gânger om âret vattenmätarens ställning pà skriftlig begäran av verket och uppgiften a n ä n d s för faktureringen

§ 14 Om kunden byts ansvarar den kund som ingätt avalet för de avgifter för vattenförbrukningen o h avledandet av avloppsvatten som uppkommer
fram till mätaravläsningen, vilken skall ske inom tva veckor efter att med- delandetom bytet eller uppsägningen har getts till verket. Iövrigt iakttas de bestämmelser som i lag anges om indrivning av fodran.

§ 15 När verket ingár ett bruksavtal med fastighetsinnehavaren iakttas
detta avtal i stället för det bruksavtal som ingätts mellan verket och den
anslutna sá länge som avalet med innehavaren är ikraft. När bruksavtalet mellan fastighetsinnehavaren och verket upphör iakttas fran och med detta datumbruksavtalet mellan den anslutne och verket utan särskilda
âtgärder.
Efter att ha mottagit fastighetsinnehavarens meddelande om uppsägning av bruksavtalet informerar verket den anslutna o mdetta. Samtidigt pá- minner verket den anslutna om att bruksavtalet mellan den anslutne och verket utan särskilda ätgärder.

§ 16 När avtalet ingâtts har kunden fätt ett exemplar av de gällande allmänna leveransvillkoren för vattentjänsteroch verkets taxa/prislista/ förteckning över avgifter.

§ 17 Avtalet träder. i kraft när avalsparterna undertecknar det.

§ 18 Detta avtal har gjorts upp i tva iikalydande exemplar, ett för vardera a v a l s p a r t e n .