Statistik

 

Närpes Vatten Ab grundades 1967. År 2020 var bolagets 53:e verksamhetsår. Bolaget har under de senaste åren haft en god ekonomi, vilket har gjort det möjligt att kunna hålla debiteringstaxorna för vatten och avlopp på en måttlig nivå trots kraftig utbyggnadstakt.

Omsättning

Bolagets omsättning har de senaste åren varit något stigande; något över en miljon euro. Bolagets resultat eller vinst har varit mycket liten efter avskrivningar och kostnader. Avskrivningar har gjorts enligt plan med en del överavskrivningar enligt näringsskattelagen.

 

Finansering av investeringar

För att bekosta de omfattande byggnadsprojekten, har aktiekapital, egen finansiering, medel från anslutningsfonden samt främmande kapital använts. Utbygganden har skett succesivt och huvudledningsnätet för vatten är idag heltäckande. Byggnadsarbetet består idag av utbyggnad av avloppsledningar i byarna och förnyelse av det gamla vattenledningsnätet.

 

Ekonomi

Lånebördan var som störst i medlet av 1980-talet, när utbyggnaden av vattendistributionen slutfördes och huvudledningen österut jämte vattenverket i Perälä byggdes. I samband med övertagandet av avloppsverksamheten av Närpes stad år 2001 utgjordes betalningen i form av en långfristig skuld till aktieägaren. I övrigt har inga nya lån lyfts från penninginrättningar de senaste tjugo åren.

 

Vattenavgift

Medelvattenpriset vari ingår alla avgifter till abonnenten (utan moms): kubikpris, grundavgift, minimi-avgifter, förseningsavgifter och räntor. Största delen av vattnet säljs till normalpris som fr.o.m. år 2019 är 0,60 €/m³. Avgiften sänktes år 2015 från 0,70 €/m³ till 0,60 €/m³ och år 2016 – 2018 var den 0,50 €/m³ . Vattenleveransen för bevattning har ökat drastiskt under 2000-talet och priset till växthusen är nu 1,10 €/m³. Avloppsvattentaxan är 1,90 €/m³.

 

Vattenmängd

Total utpumpad vattenmängd på årsnivå överskred en miljon m³ år 2016 och 2018 men var något lägre åren 2019 och 2020. Förbrukningen är mycket säsongsbetonad. Den minsta förbrukningen inträffar vanligtvis under den kalla perioden och den största förbrukningen inträffar vanligen under någon av sommarmånaderna. Av den utpumpade vattenmängden kommer ca 40 % från Aqua Botnica, medan den resterande vattenmängden kommer från Närpes Vatten Ab’s eget vattenverk på Valsberget.

 

Vattenförbrukning

Bolaget har sedan år 1992 byggt upp ett övervakningssystem, med vars hjälp man lyckades minska spillet mellan den utpumpade vattenmängden och debiterat vatten. Under senare år har igen den odebiterade vattenmängden stigit i och med att växthusens intappning även sker nattetid, vilket försvårar bedömningen av läckagevatten vid mätstationernas registreringar.

 

Vattenledningar

Om gårdsledningarna räknas bort blir huvudledningssystemet ca. 672 km, varav ca. 58 km ledning större än 160mm har sålts till partibolaget Oy Aqua Botnica Ab.

Byggda vattenledningar 1968 – 2020

Ledningstyp Diameter Totallängd Andel
Gårdsledningar
Servisledningar
Huvudledningar
Huvudledningar
< 50mm
50-90mm
110-160mm
> 160mm
241 km
461 km
152 km
58 km
25 %
50 %
18 %
7 %
912 km 100%

 

Avloppsledningar

Efter att utbyggnaden av avloppsförsörjningen inleddes 2008 i glesbygden har 290 km avloppsledningar byggts.

Vattnets användning

Närpes Vatten Ab distribuerar vattnet till ett stort område med gles småhusbebyggelse. Av bolagets ca. 4000 anslutningar är ca. 90% småhus eller enskild näringsverksamhet i glesbygden. Vattenförbrukningen inom bolagets verksamhetsområde är ca. 230 l/person och dygn, varav 43 % hör till användning inom boende i egnahem, radhus, våningshus och fritidsbostäder medan bevattningsvattnets andel har stigit till 45 % och resten 12 % går till affärer, skolor, verkstäder och annan industriverksamhet. Inom Närpes Vatten Ab:s område är i dag ca. 7000 personer ~96% anslutna till det allmänna vattenledningsnätet.

En varm och solig vår sommardag kan över hälften av vattnet gå till bevattningsändamål. Denna stora tillfälliga förbrukning som inträffar på varma sommardagar medför problem för bolaget att hålla tillräckligt ledningstryck till de högsta och längst bort belägna abonnenterna.

Problemet kan inte enkelt lösas pga. att ledningarna inte kan byggas så grova att de stora vattenmängderna kan transporteras utan att få problem under lågförbrukningsperioder med för liten rörelse i vattnet, så att det är gammalt och unket då det når konsumenten. Ända sättet att handskas med problemet är att minst 70% av bevattningsvattnets dagsbehov tappas upp på natten från kl. 22.00 – 07.00 då övrig förbrukning är liten.

Hushållsvattnets användning fördelat i procent enligt 110 liter/person och dygn.

Matlagning och dricksvatten 5%
Diskning 13%
Städning 3%
Personlig hygien 38%
WC 26%
Tvätt 13%
Övrigt 2%

 

Anslutningar

På Närpes Vatten Ab:s verksamhetsområde finns det totalt 3740 vattenanslutningar. Största delen eller 2640 st av anslutningar är vanliga egnahemshus. Egnahem med farmer eller växthus utgör 60 st, medan farmerna utgör 47 st och växthusen 98 st av den totala mängden anslutningar. Övriga utgörs bland annat av radhus och våningshus, affärs- eller kontors-byggnader, skolor och industrier. Anslutningarna till fritidshus har ökat kraftigt i och med stora utbyggnader av ledningssystemet i skärgården så att de nu utgör 540 st.

Här visas anslutningarnas vattenförbrukning enligt verksamhetsområde.

 

Nederbörd och grundvatten

Närpes Vatten Ab kontrollerar månatligen nederbördsmängden och grundvattennivån, för att garantera att råvattenuttaget inte skall överskrida de tillåtna gränsvärdena. Uppgifterna om nederbörden har till och med 1991 erhållits från Martens i Övermark och därefter från Kauppila i Teuva.

It- och ekonomichef

Anne Uppgård
06-3475510
anne.uppgard(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes

Dataskyddspolicy
Cookiepolicy

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close